Innra mat leikskólans er kerfisbundið og samofið daglegu leikskólastarfi. Í skólanámskrá er fjallað um helstu leiðir sem leikskólinn fer við að meta innra starf sitt, bæði árangur þess og gæði. Fyrir liggur áætlun um innra mat sem endurspeglar að helstu þættir í leikskólastarfinu eru metnir reglulega. Sjá nánar um Innra mat

Gæðaráð Lundarsels heldur utan um og vinnur innra mat skólans í samráði við starfsfólk. Gæðaviðmið skólans eru unnin í samræmi við Menntastefnu Akureyrarbæjar og verða innleidd á næstu þremur til fjórum árum. Í júní ár skilar leikskólinn greinargerð um innra mat og umbótaráætlun um innra mat skólans. Gæðaráð/ innra matsteymi skólans sitja hagsmunaraðilar allra sem koma að skólanum. Í Gæðaráði skólaárið 2020-2021 er Birgitta Fjóla Pálmeyjardóttir, starfsmaður, Elísa Dröfn Tryggvadóttir, BEd í sálfræði og MSC Í heilbrigðisvísindum, Helga Stefanía Þórsdóttir, leikskólakennari, Björg Sigurvinsdóttir, skólastjóri, Helga María Þórarinsdóttir, aðstoðarskólastjóri, Selma Dögg Sigurjónsdóttir, foreldraráði og Gunnþór Eyfjörð Gunnþórsson, Tröppu sem leiðir verkefnið.

Hér fyrir neðan má finna áætlanir um mat á skólastarfi Lundarsels. Við erum einnig með yfirlit yfir mat í skólanámsskrá, foreldrahandbók og í ársplani SMT.

Hér má sjá Langtíma Innra mat lundarsels 2021-2025 og ársáætlun 2021-2025

Hér má sjá skýrsla Lundarsels innra mats 2021

Hér má sjá Starfsáætlun lundarsels 2021


Eldri áætlanir eru hér að neðan:

Hér má sjá Innra mat Lundarsels fyrir 2018 til 2022,

mat og skorkort varðandi skorkort lundarsels .pdf fyrir árin 2020 til 2024. Svo og innra mat Lundarsels fyrir skólaárið Innra mat 2018-2019


Ytra mat

Mennta- og menningarmálaráðuneytið og eftir atvikum sveitarfélög bera ábyrgð á ytra mati leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla, samkvæmt sérstakri reglugerð. Mennta- og menningarmálaráðuneytið gerir áætlanir til þriggja ára um ytra mat, kannanir og úttektir, sem miða að því að veita upplýsingar um framkvæmd skólahalds í leik-, grunn- og framhaldsskólum. Áætlanirnar eru endurskoðaðar árlega og eru birtar á vef ráðuneytisins. Sjá nánar hér um ytra mat

Hér má sjá ytra mat sem menntamálastofnun framkvæmdi í Lundarseli 2017 skyrsla um leikskolann lundarsel 2017

Hér má sjá umbótaáætlun Lundarsels skólaárið 2017-2018 umbotaplan lundarsels 2017-2018

Hér má sjá greinagerð Lundarsels vegna umbóta 2017-2018 greinargerd lundarsels vegna umbota


Matstæki í Lundarseli:

Við notum TRAS er skráning á málþroska og félagsþroska ungra barna. TRAS-skráningartækið hjálpar leikskólakennurum að finna þau börn sem hafa frávik í málþroska og grípa inn í með markvissum aðgerðum ef um frávik er að ræða með snemmtækri íhlutun.

Við notum HLJÓM-2 sem skimunarverkfæri fyrir öll börn í leikskólanum. HLJÓM-2 er greiningartæki sem er lagt fyrir að hausti til að meta hljóðkerfisvitund barna í elsta árgangi leikskólans í því skyni að greina þau börn sem eru í áhættu fyrir síðari lestrarerfiðleika. Þar er verið að kanna þættina rím, samstöfur, samsett orð, hljóðgreiningu, margræð orð, orðhlutaeyðingu og hljóðtengingu. Í framhaldinu er unnið áfram með þá þætti sem hafa komið slakir út hjá einstaka börnum og foreldrar allra barna fá leiðbeiningarblað um hvernig megi vinna heima. Á vorin er HLJÓM-2 lagt aftur fyrir öll börn og þær niðurstöður fylgja börnunum í grunnskólann.

Við notum SMT-skráningar tvisvar á önn og vinnum markvisst úr þeim skráningum, gerum úrbótaáætlanir og skráum svo aftur til að meta þær úrbæturnar. Einu sinni á ári eða í nóvermber koma utan af komandi aðilar og meta SMT færni leikskólans með svokölluðum SMT Set lista. Þegar þær niðurstöður liggja fyrir þá er einnig gerð úrbótaáætlun.

Við notum Íslenska smábarnalistann og ALL listann ef grunnur vaknar hjá kennara um erfiðleika hjá barni eins og hlédrægni eða samskiptavandi. Þá eru listarnir notaðir til að styðja við barnið og gera áætlun.

Við styðjumst við ýmiskonar ársplön, eins og árshjól SMT, starfsáætlanir deildar, símnenntunaráætlun og fleiri áætlanir sem innihalda markmið, tímaramma og mat og úrbætur. Dæmi hér

Við notum Þroskalýsingar fyrir öll börn, en þar er unnið með aldursmiðuð viðmið sem kennarar fara yfir í kringum afmælisdag hvers barns.

Við notum allskonar sjálfsmat, dæmi af sjálfsmati kennara hér

Við notum líka allskonar sjálfsmat með börnum, dæmi hér

Við notum starfsmanna- og foreldrakannanir reglulega, svokallað Skólapúsl, til að fá umsagnir og mat á starfið hjá okkur.

Við notum skólaársmöt á starfsmannafundum, dæmi af mati á vetrastarfi hér

Allt leikskólastarf grefst símat, það þýðir að verkefni, aðferðir og markmið eru metin jafnóðum og þau eru framkvæmd. Allt í í tenglsum við barnahópinn, barnið sjálf, starfsmenn og starfsaðstæður svo eitthvað sem nefnt. Matið fer fram á deildarfundum og starfsmannafundum. Hér er sýnishorn af símati, mat á dagskipulagi.pdf og endurmat sumarstarf.doc.pdf

Eins notum við allskonar gátlista til að sjá hvar við stöndum í allskonar vinnu t.d. varðandi heilsueflingu barna og starfsmanna - sjá hér gátlista

Niðurstöður úr foreldrakönnun og starfsmannakönnun =

Í apríl 2021 vann starfsmannahópurinn ýmis möt, bæði var gert mat á hvernig gekk að ná deildarmarkmiðum út frá starfsáætlun. Þá var líka í rætt um starfið í samræðuhópum og hver og einn ígrundaði sig og sitt starf, sjá eyðublað hér sjálfsmat apríl 2021.pdf og hópavinna á starfsmannafundi í apríl 2021.pdf
© 2016 - 2021 Karellen